Historie společnosti

  • Historie naší firmy v současném rozsahu hospodaření sahá do roku 1971, kdy došlo ke sloučení JZD Slatina, JZD Úpohlavy, JZD Černiv a JZD Siřejovice do jednoho zemědělského družstva - JZD "SMĚR" Slatina. V následujícím roce došlo ještě k připojení JZD Čížkovice. Do roku 1975 bylo hospodařeno faremním způsobem podle bývalých JZD, od roku 1976 byla rostlinná výroba organizována do dvou výrobních středisek a živočišná výroba se začala centralizovat.Postupně se začala zlepšovat infrastruktura podniku. Mezi nejvýznamnějsí stavební investice realizované v tomto období patří posklizňová linka k čištění obilí ve Slatině, seník v Úpohlavech, výkrmna býků v Želechovicích a mechanizační dílny ve Slatině.
       Dalším významným mezníkem v historii naší firmy a celé ČR byl bezesporu rok 1989, kdy došlo ke svržení komunistického režimu. V rámci transformace zemědělství došlo v následujících letech k alespoň částečné nápravě křivd z období nucené kolektivizace v padesátých letech a majetek spolu s půdou byl navrácen oprávněným osobám. Z těchto lidí se část rozhodla samostatně hospodařit, k čemuž jim byl vydán živý a mrtvý inventář a zemědělská půda většinou ve formě "náhradního užívání" s dočasnou působností do provedení pozemkových úprav, v rámci kterých mělo dojít ke zcelení původních pozemkových parcel do větších bloků na základě vlastnichkého práva. Naprostá většina oprávněných osob se v roce 1992 rozhodla vložit své vlastnické podíly do nově vzniklého ZDV Slatina. V rámci transformace došlo ke snížení výměry zemědělské půdy z 2230 ha na 1820 ha. V roce 2003 došlo rozhodnutí členské schůze ke změně právní formy z družstva na akciovou společnost s nynějším názvem ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.